Föreningens stadgar:

§ 1. Namn

Föreningens namn är Nära Ditt Hjärta.

§ 2. Säte

Föreningen har sitt säte i Örnsköldsviks Kommun i Västernorrland.

§ 3. Verksamhet

Föreningens verksamhet bygger på att främst stödja barn- och ungdomar men även andra männsikor på olika sätt, genom ekonomiska insatser i form av insamling av medel som används för att på så sätt, främja deras situation till en bättre vardag. Likaså sociala insatser i samhället som bidrar till människors utveckling och ett bättre mående.

§ 4. Sysselsättning

Föreningen har som sysselsättning att resa runt i Sverige och andra länder och berätta om sitt arbete med barn- och unga i olika församlingar, kyrkor och samfund, föreningar, företag och skolor.

§ 5. Syfte 

Föreningens syfte går ut på att hjälpa främst barn- och unga men även andra människor i olika situationer där olika hjälpbehov finns.

§ 6. Ändamål & Intresse

Föreningens ändamål och intresse är att genom föreningens sysselsättning, ge möjlighet att frivilligt bidra till föreningens syfte och på så sätt uppnå föreningens ändamål och intresse.

§ 7. Sammanställning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar och under förutsättning att dessa fysiska personer följer föreningens stadgar.

§ 8. Firmatecknare

Föreningens firmatecknare består av föreningens ordförande samt föreningens kassör där avtal tecknas var för sig.

§ 9. Styrelsen

Föreningens styrelse består av föreningens ordförande, kassör och ledamot.

§ 10. Verksamhetsår & Räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår & räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12.

§ 11. Regler & Föreskrifter 

Föreningen tar helt avstånd mot alkohol, droger, hets mot folkgrupp samt något som verkar stötande eller kränkande och på så sätt kan skada någon eller flera fysiskt eller psykiskt. Vid föreningens sammankonster kommer alkohol, droger eller stötande och kränkande inslag vara helt förbjudet. Föreningen står för kristna värderingar och ideal.

§ 12. Upplösning av Föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst ⅔ av antalet angivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels av föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m ska arkiveras.

§ 13. Medlemskap

Föreningen består av föreningens styrelse samt de personer som önskar bli medlem. Som medlem ska man följa föreningens stadgar, paragrafer och föreskrifter. Nya medlemmar är välkomna i föreningen förutsatt att de/dessa följer föreningens stadgar, paragrafer och föreskrifter.

§ 14. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens belopp tas beslut om på föreningens årsmötet.

§ 15. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16. Medlems rättigheter & Skyldigheter

* Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.                                         * * * Har rätt till information om föreningens angelägenheter.

§ 17. Tidpunkt & Kallelse

Årsmöte hålls före utgången av Januari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen.

§ 18. Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas vid årsmötet. Förslag av medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 19. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgift eller om sådan medlemsavgift ej förekommer och under mötesåret fyller lägst 18 år, har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 20. Beslutförhet

Årsmötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet.

§ 21. Beslut & Omröstning

Beslut fattas genom enkel majoritet. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 22. Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av föreningens stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.